Kestane Değer Zinciri Analizi

Yıl: Nisan 2021

Biberiye Değer Zinciri Analizi

Yıl: Ocak 2021

Teknik Kılavuz Raporu

AKARSU KIYI EKOSİSTEMLERİNDE İYİ YÖNETİM UYGULAMALARI KILAVUZU

Daha kaliteli bir yaşam ortamı ve sürdürülebilir bir çevrenin şekilendirilmesine yönelik ekolojik yaklaşımları içeren “doğa bazlı çözümler” kavramı önümüzdeki yıllarda en çok konuşulup tartışılacak çevresel konseptlerden biri olma yolundadır. İnsan kaynaklı çevre sorunları ile sürdürülebilir şekilde başa çıkmak için doğanın sağladığı ve ona uyumlu çözümler geliştirmek, daha doğrusu doğayla uyum içinde yaşamak, gelişmek ve kalkınmak zorundayız. Akarsu koridorları ve dere kıyısı ekosistemleri bize bu konuda sayısız olanak sunmaktadır.

Yıl: Mayıs 2021

Karbon Sertifikalandırma Sistemi Kavramsal Mimarisi

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Karbon Sertifikalandırma Sisteminin Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Projesi

Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesi, almakta olduğu önemli uluslararası finansal desteğe rağmen hala “yetersiz” seviyede görülmektedir. Bunun başlıca iki nedeni; iklim projelerinin görünürlüğünün özellikle uluslararası çerçevede düşük olması ve kurumsal çerçevede konunun henüz yeterince anlaşılıp içselleştirilememiş olmasıdır. Projenin ve raporun bu iki durumu iyileştirmek üzere ve özellikle iklim değişikliği ile mücadelede başta kamu kurumları olmak üzere farkındalığı ve bilinci artırmasını umuyoruz.

Yıl: Mart 2020

Mevcut Durum Analiz Raporu

Akarsu, Kıyı Ekosistemleri İyi Yönetim Uygulamaları

“Akarsu Kıyı Ekosistemlerinin İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilir Arazi Kullanımı Kapsamında Etkin Yönetimi” başlıklı proje doğrultusunda hazırlanan bu rapor; havza yönetim planlarına entegre olacak akarsu kıyı ekosistemlerinde en iyi yönetim uygulamaları kılavuzu geliştirilmesi konusunda mevcut durumu ortaya koymak üzere hazırlanmıştır. Rapor kapsamında ulusal ve uluslararası kaynaklar gözden geçirilmiş ve özetlenmiştir.
Raporun proje kapsamında hazırlanması öngörülen diğer raporlara altlık oluşturması amaçlanmıştır. Raporun ve Projenin dere kıyısı ekosistemlerinin daha etkin yönetimi bakımından farkındalık yaratacağını ve iyileşme yönünde
çalışmalara ilham vereceğini ümit ediyoruz.

Yıl: Şubat 2020

Arz Talep Dengesi Raporu

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Karbon Sertifikalandırma Sisteminin Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi Projesi

“Türkiye de özel sektörün ağaçlandırma projelerine yönelik talebi ve ilgisi” başlıklı bu çalışma Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği tarafından yürütülmekte olan “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Karbon Serti- fikalandırma Sisteminin Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendiril- mesi Projesi” kapsamında yapılmıştır. Çalışma ile Ülkemizde, ilgili özel kişi, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ağaçlandırma ve orman karbonu sertifikalandırma projelerine olan taleplerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bunun için ilgili işi ve kuruluşlar ile anket yapılarak görüşleri alınmış ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda söz konusu talebi artırmaya yönelik yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri bir rapor halinde sunulmuştur.

Yıl: Kasım 2019

Mevcut Durum Analiz Raporu

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Karbon Sertifikalandırma Sisteminin Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi Projesi

Yıl: Eylül 2019

Hayvan Otlatmanın Ormanlara Etkisi

Yazar: Ali Fuat ÜNAL - Orman Mühendisi

Yıl: Ağustos 2019

Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Çalışmaları İçin Pratik Bilgiler

Yazar: Ali Fuat ÜNAL - Orman Mühendisi

Yıl: Ocak 2019