Teknik Kılavuz Raporu

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Karbon Sertifikalandırma Sisteminin Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Projesi

Karbon sertifikasyonu için gerekli bileşenlerin başında standartlar, teknik klavuzlar ve dökümanlar gelmektedir. Bu teknik dökümanlar bilimsel çalışmalara dayanmakta, sürekli geliştirilip iyileştirilmekte ve büyük farklılıklar göstermektedir. Dökümanların genel karakteri projeli durumla projesiz durum (baz durum) arasında karbon stok değişimi veya emsiyon/tutum bakımından farklıkları geçerli metotlar yardımıyla belirlemeye ve dökümante etmeye dayanmaktadır. Dolayısıyla öncelikle dikkat edilmesi gereken konu uygulanan metotlar ve varsayımlardır.
Proje hazırlayıcısının bu konuda onaylayıcıyı ve doğrulayıcıyı kanıtlarla yani kullandığı metotlara vereceği referanslarla ikna etmesi gerekmektedir. Yine proje hazırlayıcı veya geliştiricinin projenin katkısal olduğu, yöre halkı tarafından onaylandığı ve karbon kaçaklarının kontrol altında olduğu konularında da sunduğu açıklama ve belgelerle bağımsız onay/doğrulama merciini yani denetçiyi ikna etmesi gerekmektedir. Bu proje kapsamında hazırlanmış olan diğer rapor olan “kavramsal mimari” raporunda onaylama ve doğrulama aşamaları açıklanmış ve olası sistem mimari seçenekleri ortaya konulmuştur. Ayrıca sertifikasyonun da dahil olduğu karbon ticaret altyapısı ve süreçleri ele alınmıştır. Sonuçta mevcut uluslararası kabul görmüş standartların kullanılmasının şimdilik en kolay çözüm olacağı, bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen iki sürecin de yakından takip edilmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Bunlar gönüllü karbon piyasası kayıt sistemi ve PMR projesidir.

Yıl: Mayıs 2020

Karbon Sertifikalandırma Sistemi Kavramsal Mimarisi

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Karbon Sertifikalandırma Sisteminin Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendirilmesi Projesi

Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelesi, almakta olduğu önemli uluslararası finansal desteğe rağmen hala “yetersiz” seviyede görülmektedir. Bunun başlıca iki nedeni; iklim projelerinin görünürlüğünün özellikle uluslararası çerçevede düşük olması ve kurumsal çerçevede konunun henüz yeterince anlaşılıp içselleştirilememiş olmasıdır. Projenin ve raporun bu iki durumu iyileştirmek üzere ve özellikle iklim değişikliği ile mücadelede başta kamu kurumları olmak üzere farkındalığı ve bilinci artırmasını umuyoruz.

Yıl: Mart 2020

Mevcut Durum Analiz Raporu

Akarsu, Kıyı Ekosistemleri İyi Yönetim Uygulamaları

“Akarsu Kıyı Ekosistemlerinin İklim Değişikliği ile Mücadele ve Sürdürülebilir Arazi Kullanımı Kapsamında Etkin Yönetimi” başlıklı proje doğrultusunda hazırlanan bu rapor; havza yönetim planlarına entegre olacak akarsu kıyı ekosistemlerinde en iyi yönetim uygulamaları kılavuzu geliştirilmesi konusunda mevcut durumu ortaya koymak üzere hazırlanmıştır. Rapor kapsamında ulusal ve uluslararası kaynaklar gözden geçirilmiş ve özetlenmiştir.
Raporun proje kapsamında hazırlanması öngörülen diğer raporlara altlık oluşturması amaçlanmıştır. Raporun ve Projenin dere kıyısı ekosistemlerinin daha etkin yönetimi bakımından farkındalık yaratacağını ve iyileşme yönünde
çalışmalara ilham vereceğini ümit ediyoruz.

Yıl: Şubat 2020

Arz Talep Dengesi Raporu

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Karbon Sertifikalandırma Sisteminin Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi Projesi

“Türkiye de özel sektörün ağaçlandırma projelerine yönelik talebi ve ilgisi” başlıklı bu çalışma Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği tarafından yürütülmekte olan “Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Karbon Serti- fikalandırma Sisteminin Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi ve İlgili Sivil Toplum Kuruluşlarının Güçlendiril- mesi Projesi” kapsamında yapılmıştır. Çalışma ile Ülkemizde, ilgili özel kişi, sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ağaçlandırma ve orman karbonu sertifikalandırma projelerine olan taleplerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bunun için ilgili işi ve kuruluşlar ile anket yapılarak görüşleri alınmış ve anket sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda söz konusu talebi artırmaya yönelik yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri bir rapor halinde sunulmuştur.

Yıl: Kasım 2019

Mevcut Durum Analiz Raporu

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kapsamında Karbon Sertifikalandırma Sisteminin Kavramsal Mimarisinin Geliştirilmesi Projesi

Yıl: Eylül 2019

Hayvan Otlatmanın Ormanlara Etkisi

Yazar: Ali Fuat ÜNAL - Orman Mühendisi

Yıl: Ağustos 2019

Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Rehabilitasyon Çalışmaları İçin Pratik Bilgiler

Yazar: Ali Fuat ÜNAL - Orman Mühendisi

Yıl: Ocak 2019